1. Preambula - MobiCash & WebMediaWeb - glavna osnova objašnjenja


1.1. MobiCash – inovativna aplikacija tvrtke ScandiEuro za evidenciju pla?anja ra?una i prijenos nov?anih sredstava putem mobilnih ure?aja.
1.2. Korisnik – fizi?ka osoba koja ulazi u sustav MobiCasha nakon u?lanjenja u grupaciju GroupMobiCash i online registracije.
1.3. Partner - Svaka pravna osoba registrirana i kao Korisnik i kao Partner; koja je sklopila ugovor o suradnji sa Scandieurom te se vodi kao prodajno mjesto gdje se može platiti MobiCash-om.
1.4. ?lanarina – ostvaruje se ispunjenim zahtjevom koji izdaje grupacija GroupMobiCash i pla?a se za period od godine dana.
1.5. Prednosti i pogodnosti korištenja MobiCasha – uz ?lanstvo MobiCasha ostvaruju se popusti, a za pla?anje artikla/usluge Partnera nije potrebno imati gotov novac uz sebe.
1.6. Korisnik MobiCasha ostvaruje pogodnosti:
        a) popust - prilikom pla?anja Ra?una, koje mu je Partner dužan ponuditi prema ugovoru s MobiCashom
        b) dodatni popust ostvaren skupljanjem BOD-ova preko KuneZaKlik
1.7. WebMediaWeb - portal za reklamiranje i oglašavanje preko kojeg se realizira usluga KunaZaKlik.
1.8. KunaZaKlik
- Usluga dodatne pogodnosti za Korisnika i Partnera, sakupljanje BOD-ova za popust u sustavu MobiCash-a, a na portalu za oglašavanje WebMediaWeb.
1.9. Web Katalog katalog u sklopu portala WebMediaWeb na kojem Partneri oglašavaju svoje artikle, a putem kojeg Korisnici dolaze do informacija vezanih za kupovinu Partnerovih artikala.
1.10. MobiCash android aplikacija android aplikacija na POS mobilnom terminalu preko koje se obavlja MobiCash.


2. Ugovorne obveze
Partner - Korisnik

2.1. Potpisivanjem Ugovora Partneri se obvezuju na davanje popusta Korisnicima pri kupovini ustupljenih artikala/usluga.
2.2. Pogodnosti koje ostvaruje Korisnik, a omogu?uju ih Partneri ugovorenom obvezom:
        a) popust - prilikom pla?anja Ra?una, koje mu je Partner dužan ponuditi prema ugovoru s MobiCashom
        b) dodatni popust ostvaren skupljanjem BOD-ova preko KuneZaKlik
     2.2.1. Isplativost za KorisnikaKorisniku se iznos godišnjeg paušala (?lanarine) vra?a ubrzo kroz ostvarivanje popusta
             pri kupovini i sakupljanje BOD-ova putem aplikacije KunaZaKlik.

     2.2.2. Isplativost za Partnere - Partneru se isplativost vra?a ubrzo putem stalnih i zadovoljnih kupaca te povoljnu reklamu.
2.3. Produženje Ugovora - Prije isteka Ugovora, Korisniku se na e-mail šalje obavijest o isteku i mogu?nosti produženja Ugovora.
      Ukoliko se Ugovor produžuje za sljede?u godinu, Korisnik je dužan platiti Ugovorom dogovorenu godišnju ?lanarinu.
      U slu?aju promjene iznosa godišnje ?lanarine, Korisnici ?e na vrijeme biti obaviješteni.3. Visina pologa/depozita

3.1. Polog / depozit se upla?uje na poseban ra?un otvoren kod tvrtke MobiCash (u tekstu “garantni” ra?un).
3.2. Visina pologa / depozita nije odre?ena, iznos pologa je odabir slobodne volje svakog Korisnika.
3.3. Korisnik u svako vrijeme kupovine MobiCash sustavom raspolaže cijelim iznosom svog depozita (ukoliko nema
      drugog
Ugovorenoga dogovora).
3.4. Kod pla?anja ra?una ili prijenosa sredstava Korisnik nema mogu?nost dozvoljenih minusa ili kreditiranja (ukoliko
      nema drugog
Ugovorenoga dogovora).
3.5. Korisnik ima mogu?nost pokriti garanciju policom životnog osiguranja vinkuliranom u korist tvrtke MobiCash za
      dogovoreni dnevni limit potrošnje.4. Prijenos nov?anih sredstava s Korisnika na Korisnika

4.1. Korisnik MobiCash-a putem sustava ima mogu?nost prijenosa nov?anih sredstava na korisni?ki Ra?un drugog Korisnika te za tu
       funkciju prenosa mora imati visinu pologa ovisno o dogovorenom dnevnom limitu za potrošnju.

4.2. Korisnik u svako vrijeme kupovine MobiCash sustavom raspolaže cijelim iznosom svog depozita (ukoliko nema
       drugog dogovora).

4.3. Kod pla?anja ra?una ili prijenosa sredstava Korisnik nema mogu?nost dozvoljenih minusa ili kreditiranja (ukoliko nema drugog
       Ugovorenog dogovora).

4.4. Nakon svakog prijenosa sredstava, oba Korisnika imaju uvid u novo stanje svojih transakcija.
4.5. Korisnik može imati svog Podkorisnika u sustavu za prijenos sredstava koji se istovremeno može koristiti s jednim pologom
       kao garancija (npr. ?lanovi obitelji, prijatelji i sli?no).5. Sigurnost Korisnika


5.1. Sigurnost Korisnika je definirana Ugovorom te je polog nov?anih sredstava osiguran u cijelosti.
5.2. U slu?aju prekida Ugovora iz bilo kojih razloga, Korisniku se ostatak nov?anog iznosa u potpunosti ispla?uje, nakon podmirenih
       obaveza iz potpisanog ugovora.

5.3. Sredstva koja nisu potrošena su slobodna sredstva i Korisnik ih može podignuti uz prethodnu najavu.


6. Uzajamna sigurnost Partnera i Korisnika

6.1. Partner ima potpunu sigurnost da ?e grupacija GroupMobiCash poštivati Ugovorom dogovorene obveze prema Partneru.
6.2. Korisnik ima potpunu sigurnost da ?e GroupMobiCash i Partner ispoštovati ugovorene obveze prema Korisniku.
6.3. GroupMobiCash poslovnu suradnju sa Partnerom i Korisnikom ima dogovorenu Ugovorenim obvezama.


7. WebMediaWeb & MobiCash – Web Katalog

7.1. Korisnik MobiCasha ima mogu?nost pregleda Partnerovih artikala i naru?ivanja istih putem Web Kataloga.
7.2. Putem WebMediaWeb portala Partner ostvaruje priliku za dobivanjem novih Klijenata, a time i povrat novca te

       besplatno reklamiranje.
7.3. Korisnik ima mogu?nost dodatnog popusta pri kupovini Partnerovih artikala, putem pregleda i klikanja Partnerovih oglasa.
7.4. Korisnik ima mogu?nost pregledati artikle na Web Katalogu i naru?iti ih iz svog doma na ku?nu adresu ili ih pogledati i

       podi?i direktno na prodajnom mjestu Partnera.8. Prijenos i evidencija ra?una


8.1. Korisnik MobiCash-a pla?a Ra?un na bilo kojem prodajnom mjestu Partnera sa Ugovorenim popustom prema Ugovoru
       s MobiCashom. Svako takvo prodajno mjesto ozna?eno je MobiCash naljepnicom.

8.2. Nakon izvršenja kupovine, Korisniku je odmah vidljiv preostali iznos na Ra?unu, a isporu?itelj dobiva na uvid uplate Ra?una.
       Partner dobiva na uvid uplate s pove?anim iznosom na svom mobilnom ra?unu.


9. Popust kod kupovine artikla ili usluge


9.1. Prema Ugovoru, Partner je na mjestu izdavanja Ra?una Korisniku dužan umanjiti iznos ra?una za Ugovorom dogovoreni popust,
       bez obzira postoji li ve? odre?eni popust u prodajnom prostoru Partnera.

9.2. Na stranicama WebMediaWeb portala nalazi se link za oglašavanje s mogu?noš?u zarade putem funkcije KunaZaKlik - svaki
       Korisnik uz ostvarenje odre?enog broja klikanja po oglasu Partnera ostavruje dodane popuste koje može iskoristiti pri kupovini
       artikala, odnosno pri pla?anju usluga koje Partner nudi.10. Kupovina proizvoda / narudžba artikala / usluge Partnera

10.1. Korisnik na stranicama WebMediaWeb portala ima mogu?nost pregleda oglasa i ostvarivanja pogodnosti koju iskorištava
        prilikom kupovine artikla / usluge Partnera.
10.2. Korisnik vrši kupovinu naru?ivanjem iz vlastitog doma ili podizanjem robe direktno u prodajnom prostoru Partnera.


11. Nagrada za klikanje


11.1. Na WebMediaWeb portalu, KunaZaKlik, klikom na link oglašiva?a (Partnera) možete ostvariti siguran dobitak – nagradni BOD.

11.2. Svakodnevnim posjetom i klikom na oglas Partnera, Korisnik ostvaruje jedan (1) BOD. Korisnik dnevno može ostvariti samo

        jedan (1) BOD po Partneru. Ukoliko više puta klikne na istog Partnera, ostvaruje samo jedan BOD za prvo klikanje. Korisnik

        dnevno može ostvariti po jedan (1) BOD kod 30 razli?itih Partnera.

11.3. Ukupan maksimalni broj BOD-ova koje Korisnik kod istog Partnera može ostvariti u mjesec dana je 30 ili 31 (ovisno o broju
        dana mjeseca).

11.4. Ukupan maksimalni broj BOD-ova koje Korisnik može ostvariti u mjesec dana kod razli?itih Partnera je 930 ili 936.


12. Korištenje BOD-ova kod ispisa Ra?una Partnera

12.1. BOD-ovi vrijede dva (2) mjeseca od datuma ostvarivanja.
12.2. BOD-ovi ostvareni u teku?em mjesecu moraju se iskoristiti u narednom mjesecu.
12.3. BOD-ovi se mogu iskoristiti isklju?ivo prilikom pla?anja ra?una MobiCash sustavom i to kod Partnera kod kojega su ostvareni.
12.4. Korisnik prema želji odre?uje vrijeme za korištenje BOD-ova prilikom pla?anja iznosa ra?una.
12.5. Prilikom iskorištavanja popusta, iznos ra?una se umanjuje za iznos BOD-ova, a ostatak, ukoliko postoji, podmiruje se
        MobiCash ra?unom.

12.6. BOD-ovi se odbijaju odmah prilikom ispisa Ra?una, a novo stanje vidljivo je na POS aparatu u rubrici "Bonus".


13. Gubitak (brisanje) BOD-ova


13.1. BOD-ovi se mogu izgubiti (brisati) ukoliko se ne iskoriste u roku narednog mjeseca.

13.2. Korisnik ne može imati više od 31 BOD po jednom Partneru jer se svaki sljede?i neiskorišten BOD poništava.14. Gubitak mobitela

14.1. Gubitkom mobitela nema opasnosti od gubitka novca na Korisni?kom ra?unu jer je isti primarno zašti?en PIN-om od
        neovlaštenog korištenja.

14.2. Prilikom gubitka mobilog ure?aja preporu?uje se odmah obavijestiti tvrtku MobiCasha o gubitka mobitela kako bi se
        Korisnikov ra?un privremeno blokirao.

14.3. Ukoliko nabavom novog mobitela Korisnik zadržava stari broj, isti je i dalje prijavljen u sustav MobiCasha. Nakon
        što se Korisni?ki ra?un odblokira, spreman je za daljnju upotrebu, ali je prethodno potrebno na novom mobitelu
        instalirati MobiCash aplikaciju.

14.4. Ako Korisnik promijeni broj mobilnog ure?aja, o istoj je potrebno obavijestiti tvrtku MobiCash kako bi se otvorio novi
        Korisni?ki ra?un.15. Izgubljeni ili zaboravljeni PIN


15.1. Kod izgubljenog ili zaboravljenog PIN-a Korisnik je dužan obavijestiti ured MobiCasha o gubitku istoga te zatražiti novi.16. Evidencija stanja ra?una i BOD-ova


16.1. Stanje Ra?una, odnosno iznos novca i stanje BOD-ova Korisnik može provjeriti u bilo kojem trenutku prijavom u sustav. Prijava

        se izvršava unosom PIN-a.
16.2. Novo stanje iznosa novca je na Korisni?kom ra?unu vidljivo odmah nakon pla?anja Ra?una na POS-aparatu ili nakon prijenosa

        sredstava mobitelom.
16.3. Novo stanje BOD-ova nakon njihovog korištenja vidljivo je odmah na mobitelu i POS-aparatu.


17. Edukacija zastupnika i povjerenika


17.1. WebMediaWeb i MobiCash educirati ?e svoje Zastupnike i Povjerenike prije obavljanja zadanih dužnosti.


18. Edukacija djelatnika Partnera
 

18.1. WebMediaWeb & MobiCash educirati ?e djelatnike Partnera s kojim grupacija GroupMobiCash ima Ugovoreni odnos.
18.2. Ukoliko Korisnik primijeti nestru?nost djelatnika Partnera u korištenju POS aparata i MobiCash aplikacije te u slu?aju nastanka

         problema kod korištenja BOD-ova pri pla?anju, potrebno je javiti teleoperateru MobiCasha.19. Cijena oglašavanja


19.1. Cijena oglašavanja za Partnere formirana je i iskazana u posebnoj rubrici akcijskog Cjenika.
19.2. Cijena oglašavanja za vanjske suradnike formirana je i iskazana u posebnoj rubrici Cjenika.

 


20. Promocija Partner – WebMediaWeb & MobiCash

 

20.1 WebMediaWeb & MobiCash vršit ?e promociju svojih Partnera na svojim web stranicama.
20.2. Partneri su dužni dostaviti svoj promotivni materijal kako bi se na osnovu njega vršila promocija.
20.3. GroupMobiCash tako?er o?ekuje od svojih Partnera da prilikom vlastite promocije vrše promociju i

        WebMediaWeb & MobiCash.

 


21. Jamstvo Partnera Korisniku


21.1. Partner jam?i Korisniku da ?e svoje proizvode ili usluge isporu?iti u skladu dogovora s GroupMobiCash.
21.2. Partner jam?i da posjeduje dozvole i certifikate za svoje proizvode, usluge te obavljanje djelatnosti.
21.3. Ukoliko do?e do kakve promjene Partner je dužan o tome obavijestiti GroupMobiCash.

 


22. Povjerljivost


22.1. Obje strane (GroupMobiCash i Partner) dužni su uzajamno ?uvati informacije o poslovnoj tajni.

 


23. Osiguranje kod banke


23.1. Osiguranje nov?anog pologa Korisnika je utemeljeno uvjetima za osiguranje pologa kod prate?e banke.


24. Osiguranje kod osiguravaju?e ku?e

24.1. Dodatno osiguranje Korisnika je uvjetovano osiguranjem po životnoj polici Korisnika u osiguravaju?oj ku?i.


25. Otkaz i raskid ugovora

25.1. Svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti Ugovor o poslovnoj suradnji uz raskidni rok od 30 dana.
25.2. Ovakav raskid Ugovora potrebno je dostaviti preporu?eno u pisanoj formi.26. Otkaz i raskid ugovora u trenutku akcijskog popusta


26.1. Mogu?e je raskinuti Ugovor o poslovnoj suradnji s uvjetima popusta uz otkazni rok od dva (2) dana.
26.2. Ovakav raskid ugovora mogu?e je ostvariti uz dostavljenu obavijest putem e-maila.
26.3. Otkazni rok ra?una se od dana zaprimanja Zahtjeva o raskidu Ugovora.
26.4. Ako Partner pruža neku uslugu Korisniku preko grpacije GroupMobiCash, dužan ju je ispoštovati prije raskida Ugovora.


27. Izmjena ili nadopuna ugovora

27.1. Sve izmjene i dopune Ugovora mogu?e su samo uz suglasnost obiju strana.28. Djelomi?na nevaljanost - salvatorna kaluzula


28.1. Ukoliko neka to?ka nije primjenjiva mogu?e ju je izdvojiti, a da ostatak ostane pravovaljan.

 


29. Sudska nadležnost 


29.1. Za sve sporove nadležan je sud u Zagrebu.30. Završne odredbe


30.1. Niti jedna strana nema pravo mijenjati definirani i potpisani tekst ukoliko nema obostrane suglasnosti.

 

31.Glavne obveze Korisnika:

31.1. Korisnik je po u?lanjenju dužan platiti ?lanarinu u iznosu od 100,00 kn + PDV za period od godinu dana.
31.2. Korisnik je dužan položiti novac (polog) na ra?un poslovne banke tvrtke ScandiEura (tvrtke partnera MobiCash sustava),

        kako bi osigurao garantno sredstvo za budu?e pla?anje ra?una.
31.3. Korisnik koji ne želi koristiti stavku pod brojem 1 mora imati policu životnog osiguranja vinkuliranu u korist ScandiEura.
31.4. Korisnik koji ne želi koristiti stavku pod brojem 1 ili 2 mora imati policu osiguranja u visini iznosa garantnog iznosa koji

        želi imati na ra?unu.
31.5.
Korisnik je dužan platiti svoje zaduženje po ra?unu, u zadanom roku, odnosno do datuma navedenom na ra?unu.

 


32. Glavne obveze Partnera:


32.1. Partner je dužan osigurati popuste za ra?une izdane Korisnicima. 
Grupacija MC 90x100
GroupMobiCash
Grupacija
 
WebMediaWeb
Portal za oglašavanje
 
ScandiEuro
  Posredovanje u poslovima
 
MiranSan
Osiguranje
 

  Croatia Aveto
  Turizam
 
ASEuro web light
  ASEuro
  WebShop - WebKatalog
 
ASEuro web light
  Dostava
na ku?ni prag
 
kunazaklik-02KunaZaKlik
Zarada po kliku